BACK
TO TOP

เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ดอกเบี้ยสูงสุด 2.0% ต่อปี*

เงินฝากทวีทรัพย์
KBank x BLACKPINK
ดอกเบี้ยสูงสุด 2.0% ต่อปี*

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • ฝากขั้นต่ำ 500 – 25,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.0% ต่อปี* โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินฝาก


 • นำฝากด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้
  • กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพียงพอ สำหรับการหักเงินธนาคารจะหักเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน
  • กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ไม่เพียงพอ ธนาคารจะหักเงินครั้งต่อไปในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดทำการธนาคาร)
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา

เซตสมุดบัญชีสุดน่ารัก

สมัครได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่


ผู้ฝากอายุ 15 ปี ขึ้นไป

สามารถเปิดบัญชีเป็น
ชื่อของตนเองได้ด้วยตัวเอง

ผู้ฝากอายุ 7 ปี ขึ้นไป

เปิดบัญชีโดยใช้ชื่อตนเองได้เลย
แต่ต้องมีคุณพ่อหรือคุณแม่
ลงนามยินยอมการเปิดบัญชี
ผู้ฝากอายุน้อยกว่า 7 ปี

เปิดในนามของ
คุณพ่อหรือคุณแม่เพื่อลูก


*ลูกค้าสามารถนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ถ้ามี) มาสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติได้

*ลูกค้าสามารถนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ถ้ามี)
มาสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติได้

เงื่อนไขอื่นๆ

กรณีถอนก่อนกำหนด

 • ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15%

กรณีขาดฝาก / ฝากไม่ตรงเดือน / ฝากไม่ครบจำนวน

 • ขาดฝาก 1 - 2 ครั้ง จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มฝาก และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
 • ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15% และธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลืออีกต่อไป ลูกค้าต้องปิดบัญชีเท่านั้น

การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามข้อกำหนดกรมสรรพากร

 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น
 • ขาดการนำฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากทุกเดือน ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ยกเลิกตามที่พิจารณาเห็นสมควร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม