BACK
TO TOP

B.A.D-it TREND

เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ปลอดภาษี 24 เดือน

ดอกเบี้ยสูงงง

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • ฝากขั้นต่ำ 500 - 25,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน

 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี* โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินฝาก

 • นำฝากด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้

 • กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพียงพอ สำหรับการหักเงิน ธนาคารจะหักเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน

 • กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ไม่เพียงพอ ธนาคารจะหักเงินครั้งต่อไปในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดทำการธนาคาร)

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก

 

 

เงื่อนไขอื่นๆ

กรณีถอนก่อนกำหนด

 • ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

 • ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15%

กรณีขาดฝาก / ฝากไม่ตรงเดือน / ฝากไม่ครบจำนวน

 • ขาดฝาก 1 - 2 ครั้ง จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มฝาก และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย

 • ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลืออีกต่อไป ลูกค้าต้องปิดบัญชีเท่านั้น

การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามข้อกำหนดกรมสรรพากร

 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น

 • ขาดการนำฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากทุกเดือน ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร)

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ ยกเลิกตามที่พิจารณาเห็นสมควร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก